Gebouwen en interieur

 

 

opening 1929 

  

stadhuis rechtestraat plattegrond bureau rechtestraat
Toen Brinkman in Eindhoven in dienst kwam vestigde hij zich in een houten gebouwtje, staande achter het gemeentehuis aan de Rechtestraat.(plattegrond boven)
Eind 1921 werd de woning en het bureau van de commissaris overgeplaatst naar Dommelstraat 32 waar voorheen het kantoor van de gemeenteontvanger was gevestigd. Het houten gebouwtje achter het gemeentehuis werd het kantoor van de inspecteur van de recherche, ondermeer de inspecteurs van der Laan en Giezen, en van de heer Aarts van de administratie.
In 1923 werd een van de lokalen van het gebouw van gemeentewerken ingericht als leslokaal voor de opleiding voor het politiediploma. Het voldeed totaal niet. In 1924 komt voor het eerst een eventuele nieuwbouw van een politiebureau ter sprake.
Commissaris Brinkman en enkele gemeenteambtenaren bezochten daartoe enkele politiebureaus die aan de eisen van die tijd voldeden en gemeentewerken kreeg opdracht om een rapport in te dienen met globale begrotingscijfers en projecten voor de bouw. In 1924 was het rapport klaar om aan B&W gezonden te worden: "Een nieuw politiebureau te bouwen op de hoek van de Grote Berg - Luciferstraat, front hoofdgebouw langs de grote Berg, ter lengte van twee en dertig meter, op een terrein ter grootte van 1412 vierkante meter" De begroting luidde:
 • grond fl. 17.000,--
 • bouwkosten fl. 97.300,--
 • meubilering en stoffering fl. 7000,--
 • auto fl. 5000,--
 • toezicht enz. 4000,--
 • totaal fl. 130.000,--
WAAROM ZOVEEL GELD VOOR EEN AUTO?
Wat opviel aan deze begroting zijn de kosten van de auto (fl.5000,--) De reden daarvan was dat eerst als plaats voor het nieuwe bureau werd gedacht aan hotel Royal aan het Stationsplein en aan het pand van mevrouw van Mol aan de Markt. Beide panden werden echter door de gemeente te luxueus bevonden en daarna viel het oog op de grond aan de Grote Berg.
Commissaris Brinkman vond echter die plaats maar niks en vond het bureau veel te ver uit het centrum liggen.
"Ik ga niet in die pishoek zitten", zei Brinkman.
Om hem tegemoet te komen werd hem de aanschaf van een auto toegestaan. Er kwam echter bericht dat voor een dergelijke uitgave speciale toestemming van B&W nodig was. Maar Brinkman had vrienden op het stadhuis en die fluisterden hem in dat dit alleen betrekking had op 'gewone' begrotingen en dit was een 'buitengewone' begroting.
De auto kwam er.
In 1926 werd de ontruiming aanbevolen van een zevental bewoonde huizen aan de grote Berg en de Luciferstraat. Door architect L.Kooken werd een nieuwe gevel voor het pand ontworpen en werden er wijzigingen in de plattegrond aangebracht.
Op 14 maart 1927 werd door B&W bij onderhandse aanbesteding besloten op te dragen aan:
 • Fa.Volker & Co. te Eindhoven de centrale verwarming voor: fl. 5.683,--
 • Gebr.Gebbink te Eindhoven de gewapend betonwerken voor: fl. 7.319,--
 • Fa. de Vries Robbé te Gorinchem de stalen ramen voor fl. 1.300,--
 

DE AANBESTEDING

 
Op 4 oktober 1927 had de aanbesteding van het gebouw plaats gehad.
Laagste inschrijvers waren de gebroeders W. en H. Soree te Venlo voor de som van fl. 74.440,--.
Op 21 oktober 1927 werd hen het werk gegund waarmee meteen werd begonnen.
hb oud

Onderstaande foto's zijn van het interieur Grote Berg (na de bouw in 1929) werden  gemaakt door het toenmalige persbureau Het Zuiden in Den Bosch (glasnegatieven)

Cellencompex 1929
Het cellencomplex in 1929 met agent Van Alphen en achteraan korpschef Brinkman (hand in de jaszak) en inspt. Ten Haaf
luchtplaats cellencomplex 1929
De luchtplaats bij het cellencomplex.
agentenwacht 1930
Trots werd de nieuwe agentenwacht getoond. De staande politieman is adjudant Schreuders.
agentenwacht
Wat de bedoeling van de agent met brandblusser is blijft onduidelijk. (brandoefening?)
De nieuwe kasten en het meubilair zijn in schril contrast met wat men eerst aan middelen had.(1929)
officieren aan het werk
Hoofdinspecteur Minnaert (rechts) in zijn nieuwe onderkomen in 1929.
telefooncentrale 1929 kopie
De telefooncentrale in 1929
 
bureau gevonden voorwerpen
Het bureau gevonden voorwerpen in 1929. De politieman is Lutke Schipholt van de verkeersbrigade (zie het wieltje op zijn kraag)
 
 
grote-berg-7-mei-1929-opening
Op 7 mei 1929 werd het nieuwe bureau geopend door burgemeester Verdijk en aan commissaris Brinkman overgedragen.
Bij die gelegenheid zijn boven -en onderstaande foto's gemaakt.
 
korps 7 mei 1929 kopie
 
zittend vlnr: (motor) Van Veen-Siebels-Nijenhuis-Aarts-Ip.van Keulen-Ip.Dijs-Ip.de Poorter-CvP Brinkman-Hip.Ten Haaf-Ip.Minnaert-Antonis-van Wanrooy-Knabben. (motor:) van Vugt-Vink-Lutke Schipholt.
staande 1e rij vlnr:Vermeulen-vd.Wiel-Werhoven-Raes-v.Goch-Mennen-vd.Leur-Verhoeven-Jacobs-vd.Wiel-NN-Schraven-Schreuders-Kuijs-Effting-van de Wal-Hoppenbrouwers
staande 2e rij vlnr: v.d. Biggelaar-Verkaart-Hendriks-Buijs-Josephs-Bruin-Wernaert (NV Philips)-vd.Bogert-Stevenaar-Zelen-Bochtold-Eikhoudt-Terburg-Verweij-de Rooij-van Esch-Klessens
Staande 3e rij vlnr: Verwijst-Klein (NV Philips)- van Dommelen-van Hoek-Verhagen-Senders-Aarts-Smits-Janssen (sik)-van Summeren-v.d. Leegte
 
eerste-nieuwbouw-grote-berg
De binnenplaats van het nieuwe hoofdbureau aan de Grote Berg.
Vlnr: De Rooij - Siebels - Verhoeven? (in de poort) - Driek Senders in het raam van de portiersloge en op het bankje Roks.
Klik op de foto voor een detailvergroting.
 
 

 

 

In 1953 werd er door de gemeenteraad van Eindhoven een voorstel gedaan om het politiebureau aan de
Grote Berg grondig te verbouwen. B&W keurden het voorstel goed en stelde een krediet beschikbaar van fl. 1.658.000,--
Eerder (in 1950) was er ook al een krediet ter beschikking gesteld van fl. 867.700,--

Om de bouw te realiseren moesten er panden aan de Luciferstraat en de Grote Berg worden onteigend
en diende er delen van van het bestaande bureau te worden gesloopt.(Onder)

 Sloop van een deel van de garage en het lijkenlokaal. en de poort(rechts)

 
 
 Sloop cellencomplex

Bij de voorgenomen uitbreiding van het hoofdbureau was er voornamelijk naar gestreefd om de verschillende lokaliteiten, behorende tot dezelfde dienst of afdeling, zoveel mogelijk te groeperen om de kamer van het betrokken diensthoofd of de betrokken afdelingschef heen, zodat elke dienst of afdeling een eenheid vormde. Ook kwamen de diensten of afdelingen, die onderling een nauwe samenwerking vereisten, in elkaars onmiddellijke omgeving te liggen.  In gebouw A (het al bestaande hoofdgebouw) werd op de begane grond –zoals ook toen al het geval was- de Surveillance- en bewakingsdienst ondergebracht, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de lokaliteit van de wachtcommandant, Resultaat: gemakkelijk bereikbaar voor het publiek, gelegen bij de agentenwacht en het cellencomplex en goed geoutilleerd.
Daarbij werd er aan gedacht het publiek gescheiden te houden van de zich bij de wachtcommandant in- en uitmeldende agent.
Dat aan –en afmelden bij de wachtcommandant heeft tot begin tachtiger jaren geduurd. Het hield in dat je voor aanvang van je ronde bij de wachtcommandant in de houding ging staan, salueerde en meldde dat je op surveillance ging. Bij terugkomst deed je hetzelfde en werden bijzonderheden die je meldde, door hem in een zogenaamd ‘mutatieboek’ geschreven. 


 agentenwachten typetafels sbd kopie
 
De agentenwacht werd ook totaal vernieuwd. De wacht -zonder pilaren uitgevoerd – werd vergroot en er kwam een keukentje, garderobe, schrijf- en typeruimte, droogkast en meldruimte bij wachtcommandant. Zoals je op de foto's hieronder kunt zien was er sprake van "hufterproof" kantoormeubilair.
Zelfs de typemachines waren van dat niveau in die tijd. Er werd wel eens schertsend gezegd dat, als je materiaal wilde testen je dat het best bij de politie in gebruik kon geven. Als het na drie maanden nog te gebruiken was werd het als degelijk bestempeld.
Daarom was waarschijnlijk in de beoordeling van iedereen opgenomen hoe hij omging met diensteigendommen.
 
Jaren later (1967) werd een deel van de agentenwacht voorzien van een zitje dat "aan het personeel een comfortabel en sfeervol verblijf" bood.(onder)
 
agt wacht 1 kopie
 
vlnr: Tom Verhoef, Wil Blommers, Joop Raap en Gerard Aalbers namen dat serieus zoals op deze foto is te zien.

 

Er wordt trots melding gemaakt van de laatste nieuwe technische snufjes in het gebouw:

 • een omroepinstallatie die zo konden worden bediend dat de omroeper zelf kon bepalen in welke delen van het gebouw de boodschap kon worden gehoord;
 • De mobilofoonkamer was iets nieuws en zou in de toekomst grote mogelijkheden voor de wachtcommandant bieden, wat betreft overzicht van de gemeente, de surveillance en de paraatheid bij assistentieverlening.
  Aan een van de wanden van de ruimte waarin de wachtcommandant zich bevond werd een grote kaart van de gemeente Eindhoven bevestigd in een lichtbak. De afmeting daarvan was ongeveer 3 x 3 meter. De gemeente Eindhoven was op die kaart verdeeld in alle autowijken die de politie toen besurveilleerde. (11 á 12 in totaal) (onder)
wandkaart wcdt kopie
 • Als zich een auto via de mobilofoon uitmeldde, naar bijvoorbeeld wijk H, dan draaide de mobilofonist op zijn paneel een knop rond totdat die op wijk H stond ingesteld en drukte hij daarna de knop in.
  Dan werd vak H op de kaart van Eindhoven verlicht zodat de wachtcommandant in een oogopslag kon zien welke van de Eindhovense wijken op dat moment werd besurveilleerd.(onder links)

mobilofoonkamer en wcdt kopie
 • Links boven: Koos de Rouw en Paul van Rooij achter de me;ldkamer 
  rechtsboven: De wachtcommandant had ook de beschikking over een schakeltableau waarop hij kon zien welke arrestant had via een belsignaal in zijn cel contact zocht zodat hij dan met de arrestantenbewaarder contact kon opnemen.(onder met Piet Klerks adjudant) 

meldkamer bastian werf bezoek
Als er hoog bezoek aan het bureau kwam werd de meldkamer vol trotst getoond door hoofdcommissaris Van de Werf.
Carl Bastian zat hier achter de knoppen.

 
Deze meldkamer voldeed op een bepaald moment niet meer. In eigen beheer werd toen een nieuwe gebouwd In eigen beheer werd toen een nieuwe gebouwd
 
 • Er werd ook een zogenaamde confrontatiespiegel aangeschaft. Als een getuige of slachtoffer met een dader moest worden geconfronteerd werd de dader voor een voor hem normale spiegel geplaatst. Aan de andere kant daarvan stond dan de getuige of het slachtoffer die de verdachte kon zien zonder dat die hem of haar zag. Er werd een wire-recorder aangeschaft, de voorloper van een bandrecorder Het was mogelijk verdachten te filmen op de luchtplaats zonder dat ze dat merkten. Met de huidige techniek niets om ophef over te maken maar toen was het heel vernuftig. In een van de muren van de luchtplaats zaten enkele zwarte stenen gemetseld als een soort sierrand. Een van die stenen was echter een metalen dekselje dat er kon worden uitgenomen en waarachter een camera was opgesteld. Er werd een totaal nieuw noodaggregaat aangeschaft wat de elektriciteit kon opwekken die nodig was in geval in Eindhoven een stroomstoring was.(onder)
 • Ook was er een spreek- en wachtkamertje en een vertrek voor aangehoudenen, eveneens in zijn onmiddellijke omgeving. Dat zou de armslag van de wachtcommandant behoorlijk moeten vergroten.
  Op de eerste en tweede verdieping van gebouw A waren de vertrekken van de korpsleiding en de administratieve onderdelen.
conferentiekamer
 • De oude kamer van de hoofdcommissaris werd verbouwd tot conferentiekamer en bibliotheek.(boven) De kamer van de hoofdcommissaris kwam op de plaats waar eerst de financiële afdeling was gesitueerd.(onder)
kamer hoofdcommissaris
 • Op de tweede verdieping van gebouw A kwam de afdeling registratuur en documentatie met de typekamer, de centrale cartotheek, de telex /en telefooncentrale en de plaatselijke inlichtingendienst.
  aangrenzend was het cellenblok (B).

VERDERE INDELING:
De chef verkeer en de chef sectie stad afd. Surveillance en Bewaking hadden hun eigen kamer in de onmiddellijke nabijheid van het hoofd van de geüniformeerde Dienst.
Verder waren er:
 • een E.H.B.O.-kamer, tevens behandelingskamer voor een dokter;
 • een portiersloge (hier o.m. aangifte gevonden en verloren voorwerpen),
 • een centrale entree, traphal en diensttoiletten;
bouwput vleugel hoofdbureauIn de nieuwe vleugel aan de Deken van Somerenstraat (gebouw C) werd de hele begane grond ingericht voor de afdeling Verkeer. De inspecteur Verkeer kreeg daar zijn kamer.
De afdeling Vervoerswezen, de groep Aanrijdingen en de agenten van de Verkeersafdeling kregen ruime vertrekken met verhoorkamers, tekenkamer, schrijf- en typekamer, toiletten, keukentje, douchecel, garderobe en droogkast. Het vergrote noodaggregaat (noodverlichting) kreeg een plaats bij de bestaande garages op de toenmalige arrestanten luchtplaats. Die werd verschoven en werd gesitueerd binnen het geheel afgesloten cellencomplex. De luchtplaats was gedeeltelijk overdekt, zodat onder alle weersomstandigheden het luchten van de arrestanten kon plaats vinden.
Op de foto links zijn rechtsboven nog de oude huisjes te zien tussen de brandweerkazerne en het politiebureau.
Op de eerste verdieping van gebouw C werden de kamers van de criminele recherche en kinderpolitie gepland. Op de tweede verdieping de technische recherche donkere kamer etc.(onder)
doka doka

  
 
Hieronder worden enkele foto's getoond van de (ver)bouw van het hoofdbureau van politie aan de Grote Berg.
De foto's zijn afkomstig uit een album dat aan de hoofdcommissaris B. van der Werf werd aangeboden nadat de nieuwbouw was voltooid en het gebouw officieel was geopend.
Ik mocht het album ontvangen van zijn weduwe Mevr. van der Werf-Cattoir.
Links de aanbiedingkaart die voor in het album was geplakt, getekend door burgemeester van Rooy
   
Boven: Van der Werf (met hoed) brengt een bezoek aan de bouwput van de nieuwe vleugel aan de Deken van Somerenstraat.
 
De eerste steen werd gelegd door Jetske van der Werf en Richard Kolfschoten, respectievelijk dochter van de hoofdcommissaris en zoon van de burgemeester. De betreffende steen is bij de grote verhuizing naar de Mathildelaan (1981) uit de gevel gehaald en heeft jarenlang als oud vuil op het binnenterrein gelegen. De steen is enkele jaren geleden in de tuin gelegd van Jetske van der Werf. (onder)

Het was in Friesland, waar van der Werf vandaan kwam, gebruik om bij bijzondere gebeurtenissen een zilveren lepel te schenken. Beide kinderen kregen bij deze gelegenheid dan ook een Friese lepel. Omdat de hoofdcommissaris zich kon voorstellen dat ze daar toen de waarde nog niet van kenden deed hij er ook een zak chocola bij.
eerste-steenlegging-lepeleerste-steenlegging-0
Jetske in november 2014 met haar lepel.
eerste-steenlegging-lepel-detail
eerste-steenlegging-lepel-detail-2
trappenhal in aanbouw kraan in bouwputbouw vd nieuwe vleugel
bouw van de nieuwe vleugel
Gezicht op de nieuwe vleugel in aanbouw. Op de achtergond "Ons Thuis" aan de Deken van Somerenstraat.
Helemaal achter zijn duidelijk de Waag aan de Paradijslaan en de gebouwen aan de Vestdijk te zien.
bouw cellencomplexcellencomplexLinks de aanbouw van de cellen. Rechts het cellencomplex is klaar. 
bouwvakkers in aktie. Nog ouderwetse speciekuipen. bouwvakkers in de bouwput
nieuwe vleugel hoofdbureau
In deze fase van de nieuwbouw staat de nieuwe vleugel van het hoofdbureau nog los van het oude gebouw. Tussen de gebouwen door zie je nog een stukje van "Ons Thuis" aan de Deken van Somerenstraat.
De huisjes rechtsonder stonden aan de toenmalige Luciferstraat en zijn kort daarna afgebroken.
De skyline van Eindhoven was toen heel anders. Iconen als het torentje van het oude stadhuis aan de Rechtestraat, de Joodse synagoge in de Kerkstraat en de gashouder zijn nog aanwezig.
Klik op de afbeelding voor een detailvergroting.
 
verwijzingsbordje
Bovenstaande bordjes hingen op de gangen van het hoofdbureau aan de Grote Berg bij de deur van de betreffende afdeling.
In die tijd kon je als bezoeker nog gewooon zelf naar de afdeling wandelen nadat je door de portier was verwezen.
Nu is alles hermetisch afgesloten en kom je, zonder begeleiding, niet verder dan de hal
 
 
 frigidairesectielokaal
chapelle ardente
Tot in de zeventiger jaren werden aan het hoofdbureau secties verricht op stoffelijke overschotten van slachtoffers van misdrijven of ongevallen door oa. de bekende Dr.Zeldenrust .
De stoffelijke overschotten werden bewaard in de frigidaire (boven)
Vaak werden nadien de slachtoffers opgebaard in de Chapelle ardente (links) om door familieleden te worden geïdentificeerd.
trappenhal 1e en 2e verdiepingentree met trappenhal
Links: de trappenhal op de eerste en tweede verdieping zijde Grote Berg. Achter de glazen wand boven was de typekamer gevestigd. Daaronder (1e verdieping) de afdeling financiën met de kassier.
Rechts: De centrale hal van het hoofdbureau.
mozaïek in de halkamer hoofdcommissaris
In de centrale hal van het hoofdbureau bevond zich dit mozaïek. Als niet kunstkenner meen ik me te herinneren dat het iets te maken had met goed en kwaad en de functie die de politie daarin heeft.
Rechts de nieuwe kamer van de hoofdcommissaris
oude hoofdbureau nieuwe hoofdbureau
Oud en nieuw
Op 15 april 1958 werd het nieuwe hoofdbureau geopend door burgemeester van Rooy.
De eerste brief van de hoofdcommissaris om te komen tot uitbreiding van het bureau dateerde van 20 januari 1947. Hij had de brief echter rechtstreeks gericht aan de directeur van gemeentewerken in plaats van aan het college. Een valse start.
Het nam 7 jaar in beslag aan voorbereidingen en besprekingen totdat de eerste paal werd geslagen op 8 oktober 1954.
De totale uitvoering van alles heeft 3,5 jaar geduurd.

De openingsplechtigheid vond niet plaats in het nieuwe bureau maar in een zaal van het ernaast gelegen Gezellenhuis in aanwezigheid van talrijke hoogwaardigheidsbekleders en de architect van het geheel Ir. W.H. Vroom.
De bouw werd gerealiseerd door aannemersbedrijf van de Velden & Zn.
Verschillende gebouwen kregen echter niet de bestemming die ze was toebedacht. Door de brand van Sancta Ursula moesten de afdelingen Bijzondere Wetten en Vreemdelingendienst ook worden gehuisvest.

glaskunst

Door het hoger politiepersoneel en de 3 plaatselijke voorzitters van de drie politievakcentrales werd, namens het gehele politiepersoneel een kunstwerk aangeboden. Het waren twee ramen van geëtst glas die verwerkt waren in de deuren van de nieuwe conferentiekamer. (boven)

De ontwerper van de ramen, prof. Albert Troost, had de opdracht gekregen om artikel 1 van de Politiewet uit te beelden. In het betreffende artikel werd de taak van de politie omschreven als:  In ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen,  te zorgen voor een daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en hulp te verlenen aan hen die deze behoeven.

opening-hb-2 opening-hb-1
opening-hbNa de diverse toespraken ging het gezelschap naar het nieuwe gebouw en werd de sleutel door de dochter van de hoofdcommissaris, Jetske van der Werf, overhandigd aan Ir.Vroom.
Jetske was ook degene geweest die, samen met Richard Kolfschoten, eerder de eerste steen had gelegd.
Ir.Vroom gaf de sleutel aan burgemeester van Rooy en droeg daarmee het gebouw officieel over.(links)
Er werd een receptie gehouden in de nieuwe conferentiekamer. 

 

Kantine

 keuken hoofdbureauTot de zestiger jaren bracht iedereen, tijdens iedere dienst, gewoon zijn broodtrommeltje mee naar het bureau. Je wist niet beter.
Op een bepaald moment mocht je (overdag uiteraard) een warme maaltijd bestellen in het restaurant van het stadhuis. Daar werd weinig of geen gebruik van gemaakt om de doodeenvoudige reden dat er te weinig tijd was om het op te halen en te nuttigen. En als het je al lukte om het op te halen bestond er een grote kans dat je het moest laten staan omdat je naar de een of andere klus werd gestuurd.

Begin 1971 kwam er een mogelijkheid om overdag een warme maaltijd te gebruiken in de kantine van het hoofdbureau. Er was een heuse keuken gebouwd waar twee dames ( Riet Wouters en haar zusd) hun best deden om vakkundig de prefab maaltijden op te warmen en op te dienen. Ja dat zelfs.(of was dat alleen de eerste dag?)
Het was tot dan een ongekende luxe. Het was zelfs zo dat in de beintijd er alleen gevulde koeken ed. werden verkocht en dat de toenmalige hoofdcommissaris Van de Werf vond dat, als iemand die kocht, hij zijn gezin te kort deed.
  
In 1981 wordt het hoofdbureau van gemeentepolitie aan de Grote Berg voorgoed gesloten. In Eindhoven en omstreken was "De Grote Berg" een begrip. De toenmalige hoofdcommissaris Kees Vringer sloot onder belangstelling van enkele genodigden en de plaatselijke pers, de hoofdingang af en overhandigde de sleutel aan de toenmalige gemeentesecretaris Chris Wouters.
Collega Ted van Hoof had tevoren met zijn 8 mm. camera een impressie gemaakt van het gebouw en haar bewoners. Een waardevol document. 
Dit is de situatie in 2023. Gezicht op de achterzijde van het bureau aan de Grote Berg, gezien vanuit de brandweerkazerne.
 
 
 

 
 
 
 
Het is toeval maar tot dan vond er iedere 25 jaar in de geschiedenis van de gemeentepolitie Eindhoven nieuwbouw plaats.
 
Dit keer op het terrein nabij Gagelstraat-Mathildelaan waar vroeger het belastingkantoor stond.(boven)
In 1976 starten de eerste tekenen voor de bouw van het nieuwe hoofdbureau van politie aan de Mathildelaan.
Het hoogste punt werd bereikt op 21 december 1980 en na in totaal ongeveer 3 jaar en drie maanden later was de bouw klaar er kon er in mei 1981 worden ingehuisd.
Zoals hieronder te zien is waren er echter collega's die niet konden wachten en die hun werkplek al inrichtten. Airco hadden ze niet nodig en het uitzicht was ook perfect.
 
Frans van Dorp (l) en Hans Schuivens.(†)
Vooraan links Arno Jansen met naast hem Jos Hagen (†)
Vertrek vanaf de binnenplaats van het bureau aan de Grote Berg naar het nieuwe bureau aan de Mathildelaan.
Op de achtergrond de brandweerkazerne.
Aankomst op het nieuwe hoofdbureau.
 
 
 
 
 
Het gebouw werd officieel geopend door Hans Wiegel en burgemeester Borrie door -gezamenlijk met CdK van der Harten en hoofdcommissaris Vringer- een klok te luiden op de binnenplaats.
De nieuw uitgebrachte LP. van het Eindhovense politieorkest kreeg Wiegel ook uiteraard ook overhandigd.


De meldtafels waren in eigen beheer ontworpen en aan de zijkant voorzien van nummer. De nummers waren een sterkte vergroting van een door een typemachine geslagen cijfer compleet met alle oneffenheden die het gevolg zijn van een slecht typelint. (als u nog weet wat dat is)
De cijfers waren samengesteld uit vierkante knopjes. Aan de eerste meldtafel zit Marcel van Gessel.†

meldkamer zundert braat
Kees Braat (l) en Sjaak van Zundert.

meldkamer mathildelaan

Vlnr: Jan Willem Kooijmans - Lambert Lagarde - Peter Bisschops - Nico van Dam - Chris Cornelissen en Piet Swartjes
 
meldkamer mathildelaan
 Vlnr: Lambert Lagarde - Dick de Geus - Sjaak Mijland
kraaiennest ruud groen
(klik op de afbeelding voor vergroting)
In 1984 haalde de zendmast met gasten het Eindhovense Dagblad. Door de bekende journalist Ruud Groen werd een artikel geschreven over een kraaiennest in het kraaiennest.
Ton de Kort van de meldkamer was als hobby-fotograaf in de mast geklommen om het nest en de jongen gasten te fototgraferen.
Zoals in het krantenartikel beschreven voorwaar geen klus voor mensen met hoogtevrees.
kraaiennest 2
 
Ondanks dat we in een nieuwe gebouw zaten duurde het niet lang voordat er weer werd verbouwd. Nieuwe muren werden er weer uitgemept en vooral de entree werd behoorlijk veranderd.
Dat bleef niet bij een keer. De balie waaraan de receptionisten zaten werd maar liefst 4 keer aangepast en/of verplaatst.
 
De eerste balie verbouwing tweede balie
 De eerste balie links en de derde rechts.
 
de tweede balie hoofdbureau
 
De receptionisten Van Vegchel (l) en Timmers in hun nieuwe "onderkomen"
 
De derde balie aan het hoofdbureau

Receptionist Slaats aan de tweede versie van de balie.
 
Niet aleen de receptie maar ook het cellencomplex werd al vrij snel na de ingebruikname veranderd. Niet bouwtechnisch, want daarin is nu eenmaal niet veel variatie in aan te brengen. Bovendien zou zoiets veel te ingrijpend zijn gelet op de vele beveiligingsaspecten.
De arrestantenbewaarders vonden het een saaie werkplek met een steriele en sombere uitstraling. Zij opperden het idee om de wanden in de cellengangen van graffiti te voorzien.
Gert-Jan Retera (broer van de toen Eindhovense politieman Peer Retera) en Frans, de zoon van arrestantenbewaarder Mansvelders brachten in 1989 gedurende een week werk, de graffiti aan nadat door de korpsleiding was aangegeven wat wel en niet kon.
Onderstaande foto's van Rudy Vogels geven een indruk hoe het eruit zag. Iedereen kon uit de afbeeldingen opmaken wat hij of zij wilde, afhankelijk van waarom men in het complex "te gast" was.
De graffiti is overigens weer verwijderd en wordt de sfeer in het complex bepaald door allerlei kleurschakeringen.
 

cellencomplex mathildelaan
cellencomplex mathildelaan
cellencomplex Mathildelaan
cellencomplex Mathildelaan
cellencomplex Mathildelaan
cellencomplex Mathildelaan
cellencomplex Mathildelaan
bouw van de intakebalie

De muur in de entree wordt eruit gemept en nu komt er een heuse intake-balie waaraan aangevers en andere bezoekers hun verhaal discreet kwijt kunnen tussen schotjes.

de nieuwe intake hoofdbureau
Het personeel van de intake voor hun nieuwe balie.(1988)
 
nieuw reclamebord voor hoofdbureauAangezien eind tachtiger jaren ook de Rijkspolitie district Eindhoven vanuit het hoofdbureau aan de Mathildelaan ging werken, was het noodzakelijk veel te verbouwen.
De bezoeker kon van de intocht R.P. overigens weinig merken. Uiterlijk was het te zien aan het "reclamebord" aan de hoofdingang.
Daar werd nl. ook het embleem van de R.P. op weergegeven.
 
 
 
 
 
 
 
 
verbouwing hoofdingang nieuwe draaideur hoofdbureau
De hoofdingang kreeg een draaideur zodat de receptionisten niet de hele dag in de tocht zaten.

 
Er waren ook politieposten in Stratum en Woensel. In de beginperiode zoals altijd ondergebracht in ruimtes die toch "over waren" en die nog geschikt werden geacht om de politie te huisvesten.
 
 
In 1930 werd Sancta Ursula, dat later als stadhuis dienst deed, in gebruik genomen.
Men achtte daar een politiepost nodig en dus werd daarvoor aangewezen, jawel........ het tuinhuisje (boven) vlak achter het hek aan de ingang van dat park aan de Stratumsedijk.
Dit huisje was al gammel toen het in gebruik werd genomen en in 1932 was de toestand zodanig dat het voor behoorlijk onderhoud niet meer in aanmerking kon komen.
Vloer en ribben waren totaal versleten en het was in de winter niet te verwarmen.
Het feit dat in de post door Harry Aarts de muizenplaag met revolverschoten werd bestreden kwam het gebouwtje ook niet ten goede. In 1933 werd door B&W een krediet verleend van fl.350,-- voor de aller-noodzakelijkste reparaties en het vernieuwen van een gaskachel.
 
De politieharmonie opgesteld voor het gemeentehuis.
  
De politiepost Stratum was ook gevestigd in een tuinhuis achter Sancta Ursula (boven links), dat in 1957 in vlammen opging
Later werd de post gevestigd in een huis op de hoek van de St.Jorislaan-Stratumsedijk (boven rechts)
In de tussenliggende periode werd (volgens Tom Verhoef) tijdelijk gebruik gemaakt van een soort stacaravan in het Stadswandelpark. Hiervan zijn geen foto's beschikbaar.
Deze foto is gemaakt (waarschijnlijk in 1947) bij het bureau Stratum aan de St. Jorislaan.
Vlnr: Oswald Vink - Tjeu Mennen - Wim van Oers - Hein van Dooren en Toon van Hoof.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De niet geüniformeerden  op deze foto zijn onbekend.
De anderen zijn vlnr: Van Stratum - Willem van Diepen - Van den Hurk - O. Kok.

Rinus van Rooijen (brigadier) ook wel "De Lange Pliesie" genoemd.
Vlnr: Van Beers - Willem Raap en Frans van Dorp
 
Vlnr: Koeneman-Willem Raap-Van Beers en Frans van Dorp
Gerrit Janssen in de Volkswagen Cabrio.Zelfs al met mobilofoon.
vlnr: Van den Bosch - Cor de Langen - Cor Wijen en Pim van de Boom.
vlnr: Jan van de Ven - ? - Wim Kral - brigadier Van Stratum en Gerard Aalbers
 

In 2022 kreeg ik van de weduwe van Pim van de Boom  foto's die na de brand zijn gemaakt. 

Pierre Kesselaer zat hier nog druk te werken in de Post Stratum. Deze foto's zijn genomen op 22 mei 1957 omstreeks 22.30 uur.
Enkele uren later, op 23 mei rond 2 uur 's nachts, stond het bureau in lichter laaie. (foto onder)
 
 
 
 
Vlnr: Henk Koeneman - Jan van den Berkmortel  - Onno Kok - Jos Veeke - Willem van Diepen - Van Beers - Paul Zanderink met achter hem Insp.Panis en Wim Appelhof - met ooglap onbekend- Van den Hurk - Ben Miché - Van Stratum
 
 
vlnr: ?- Ben Miché - O. Kok - Frans van Dorp - Appelhof - Jos Veeke - Willem van Diepen - Leny Kokhuis - Van de Mosselaar (helemaal boven) - Van Beers - Paul Zanderink - Henk Koeneman - parkwachter Van den Hurk (achteraan rechts)
 
Ben van Dijck had tussen de resten een instrument teruggevonden.
Hij trachtte een serenade te brengen aan Leny Kokhuis, een administratief medewerkster op de post en dochter van de latere adjudant Kokhuis.
De meterkast, althans van wat er over was. Was hier de oorzaak?
 
Cor Wijen (r) en Koornstra(l)
vlnr: Willem van Diepen en Van den Hurk (parkwachters) -Rietveld-Ad van Dooremalen-?-?
1957 brand bureau stratum (8)
 vlnr: Jan Kolen - Pim van de Boom - Piet van de Broek - Rietveld
1957 brand bureau stratum (10)Pim van de Boom heeft toch nog iets "waardevols" gevonden.
1957 brand bureau stratum (12)
1957 brand bureau stratum (11)
Ben van Dijck(l) en Ad van Dooremalen.
1957 brand bureau stratum (13)
Pim van de Boom
1957 brand bureau stratum (15)
vlnr: Ad van Dooremalen - Ben van Dijck en Cor de Langen
1957 brand bureau stratum w (5)Ad van Dooremalen (l) en Cor de Langen.
1957 brand bureau stratum (16)
Vlnr: Cor Wijen - Ben van Dijck en Ad van Dooremalen.
Zoeken naar persoonlijke spullen met op de achterrgrond de eigen kasten.
1957 brand bureau stratum (17)
vlnr: Piet van de Broek, Koornstra, Ben van Dijck en Raymaekers (met bril) afd.financieën en beheer
1957 brand bureau stratum (19)Leny Kokhuis bij de resten van haar werkruimte.
1957 brand bureau stratum (14)Pim van de Boom
1957 brand bureau stratum (20)
 
 

 
 
  
 
Nadat de post Santa Ursula in vlammen was opgegaan kreeg men eerst nog een tijdelijke houten post (boven).
 
Vlnr: Paul Zanderink - Van den Hurk - Wim Appelhof - Jan Keuning - Van Beers - Stoot.
 
 
 
Ploeg C van de post Stratum in juni 1958  vlnr: Henk Koeneman - Stoot - Willem van Diepen - Paul Zanderink - Tom Verhoef - Frans van Dorp - Van den Hurk - Jan Keuning - Appelhof - Gerrit Bruin - Hip. de Kort (chef)
vlnr: Van Stratum - Van den Hurk - Frans van Dorp - Piet van den Berk - Appelhof - Van Beers - Henk Koeneman - Willem van Diepen - Paul Zanderink - O. Kok
 
Vlnr: Stoot - Van Beers - Jan Keuning - Wim Appelhof - Bruin - Van den Hurk - Paul Zanderink.
 
 
Henk Koeneman 
Van Beers
 
 
De chef van de post (Hoofdinspect. De Kort) achter zijn nieuwe bureau. 
 
 
Brig. Bruin (l) en Jan keuning

 
Later is in Stratum een nieuwe politiepost (sectie I) gebouwd aan de St.Lidwinastraat 1.
Daar brak ook brand uit waardoor men tijdelijk vanuit het hoofdbureau moest werken.
de hulpverleners bij het blussen vlnr: Ip.Berends-Henk Barten-Nico van Soerland-Chris Cornelissen-Emiel Stutz .
Zo te zien hadden ze meer zichzelf geblust dan de brand.

Op 20 oktober 1971 werd de post opnieuw geopend maar werd in 1972 opgeheven. 
Degenen die er dienst deden waren voornamelijk belast met het bemannen van de oversteekplaatsen voor schoolkinderen, het uitreiken of betekenen van gerechtelijke vonnissen.
Een van degenen die op het sectiebureau werkte werd op een bepaald moment op straat uitgescholden, fietste de dader achterna en ging prompt in een bocht onderuit.
Een van zijn collega's maakte een interne mededeling voor het publicatiebord met de tekst:
"Wegens personeelsgebrek is het aan personen van ouder dan 50 jaar, verboden deel te nemen aan achtervolgingen...."
 

J. Heijmans (links) en Nico van Soerland (R) waren op die dag van afscheid de enigen die van het begin af aan op "postje Stratum" dienst hadden gedaan.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind tachtiger jaren werden er politiebureaus in diverse stadsdelen gepland vanwege een interne reorganisatie.
Om de slogan "De politie dichter bij u" gestalte geven werden er in 3 districten bureaus gevestigd zodat de mensen uit de wijk niet alleen maar op het hoofdbureau terecht konden en politiemensen vertrouwd raakten in hun eigen wijk.
De politie Eindhoven was nl. sinds 1 november 1985 "Omgevingsgericht gaan werken".
Op 1 juli 1987 werd het bureau Stratum en Gestel betrokken in een voormalige school  aan het Balsemienplein in Stratum.(boven)
Dat bureau diende als tijdelijk onderkomen totdat het nieuwe politiebureau aan de Aalsterweg werd gebouwd. 
 

Op deze pagina enkele foto's van de voormalige school aan het Balsemienplein die tijdelijk als politiebureau Zuid werd ingericht totdat het nieuwe bureau aan de Aalsterweg klaar was.

De kamer van de recherche. Aan de telefoon Ger Verhoeven die 12 mei 2010 omkwam bij de vliegramp in Tripoli.

Het deel van het kader van Bureau Zuid bijeen:

vlnr: Wim van Amerongen - Wim Cleijne en Wim de Louwere.

Het bureau werd uiteraard officieel geopend.

De Eindhovense Bereden Brigade begeleidde de notabelen naar het bureau.
Te paard vlnr: Frans Heessels, Jacques de Weijer en Cor Louwers.
In de landauer vlnr: Hoofdcommissaris Rob Hessing - hoofdofficier van Justitie Mr. René Ficq en burgemeester dr. Gilles Borrie.

Door de districtschef Jan van Gestel (l) en de burgemeester werd het naambord van het bureau opgehangen waarmee het bureau officieel was geopend.
Onderaan rechts Wim van Gaalen (hoofdinspecteur)

balsemienplein 8

Na de opening kregen de genodigden een rondleiding.

Vlnr: Enrico Zuketto (korpschef Veldhoven) -Geert Oomes - ? - Pim Buunen (korpschef Valkenswaard) - Rob Hessing (korpschef Eindhoven)- burgemeester Dr. Gilles Borrie en hoofdofficier van Justitie Mr. René Ficq.


Op de hoek van de Antoon Coolenlaan met de Aalsterweg was de locatie gepland voor het nieuw te bouwen bureau "District Zuid".
De stadsdelen Stratum en Gestel vielen onder de supervisie van bureau Aalsterweg zoals het bureau in de volksmond genoemd zou worden.

 


De afdelingschef Jan van Gestel werd de "bpoupastgoor" van het bureau

In februari 1989 werd de "eerste" paal geslagen door wethouder Peter van de Baar die al snel hulp kreeg door een heel "team".(onder)

Comm. Hans van den Abeelen aan het werk.
Rechts met rode helm Wethouder Peter van de Baar.

3e van rechts Jan van Gestel (de districtschef)
5e van rechts HCvP Rob Hessing.

Hierna konden de echte palen worden geheid.
 Uiteraard waren er de nodige toespraken (Wethouder Peter van de Baar) en genodigden bij dit feestelijk gebeuren.
 Raadsleden, bouwers etc. 

4e van rechts: HCvP Rob Hessing met links naast hem (bruine jas) Mieke de Jager (hoofd personeelszaken GP Eindhoven) daarnaast Huub Raeven.
In uniform Jan van Gestel (r) en Wim de Louwere.

Uiterst rechts Hans Vissers.
Com. Hans van den Abeelen (hand aan de mond) en links van hem in uniform Ben Takkenberg.

Peter van de Baar (rechtsvoor)
Uiterst links: Hans Karel (†)
In uniform vermoedelijk Toon van Rijnsoever.

aalsterweg 11aalsterweg 12

aalsterweg 13

aalsterweg 14aalsterweg 15

aalsterweg 16b

aalsterweg 17

aalsterweg 18

aalsterweg 19Bezichtiging tijdens de bouw
Uiterst links hoofdagent Chris Cornelissen.
Links naast Jan van Gestel (uniform) staat burgemeester van Kemenade.

aalsterweg 20Wim de Louwere

 


klik op afbeelding voor vergroting.

De opening van het bureau werd verricht door de toenmalige minister Ien Dales met naast haar de afdelingschef Jan van Gestel
Vlnr: Dirigent politieharmonie, Wim de Louwere, burgemeester van Kemenade, CvP. Van den Abeelen.
De harmonieleden zijn vlnr: ? - Hans Strijbos - Felix van Moorsel - ? - Gerard Aalbers - ? - Cor Wijen - ? - Jos Veeke - ? - Jonkers - Thijs van Megen - ? - Ton Beliën - Henk Swart - ?-.


Vlnr: Ad Frijters - Toon Goossens - Tom Verhoef en Stan van de Buijs bij gelegenheid van de opening van het nieuwe bureau aan de Aalsterweg.

Toen het bureau klaar was werden alle medewerkers getrakteerd op een gebakje.
Ieder een gebakje met daarop de eigen voornaam.

2e van links Hennie de Roo
Midden: Geert Veroude.
3e van rechts Jan van Gestel met rechts naast hem Gerard Hortensius.

Briefing in een nieuwe ruimte.
Vlnr: William Damen, Remy Blommaert, Ton Scheepers, Gerard Rijken, Loek Mies, José van Bakel, Harrie van de Kerkhof (†), Wim van Rijsingen en Kees Hermans.

Voor de wijkbewoners werd er ook een bijeenkomst georganiseerd (onder)

In uniform rechts: Wim de Louwere en zittend Wim Cleijne.

Voorgrond Hennie de Roo en in uniform Gerrit van den Dungen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven: Sinds de annexatie van groot Eindhoven in 1920 werd tot in de vijftiger jaren nog steeds het gebouwtje van het voormalige Pesthuis „Woensel" aan de Kloosterdreef als politiepost gebruikt. Dat was niets anders dan een vleugeltje van het oude raadhuis van het voormalige Woensel.
  
 
 
 
foto boven vlnr: Gerrit Vervoort - Meenhorst - Jo Louwers - Verwoerd - Henk Swart - Reijnders
 
Destijds diende dit gebouwtje als keuken en werd later als sectiebureau in gebruik genomen.
De ingang was niet meer aan de vóór- maar aan de achterzijde te vinden. Een cel was omgebouwd tot een keukentje, tevens W.C. !
Verder was er een wachtlokaaltje voor de bezetting van Sectie Woensel, die uit niet minder dan 30 politieambtenaren bestond.
Tenslotte een vertrekje van een paar meter voor de wachtcommandant.
Het wachtlokaal was omgeven door vier blinde muren. Er moest steeds gewerkt worden met kunstlicht. Die bekrompenheid kwam vooral tot uitdrukking bij bijzondere gelegenheden zoals Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar, de carnavalsdagen, kermis en bevrijdingsfeesten.
Op die dagen moesten de mensen daar hun wachttijd doorbrengen op tafels en bureaus omdat er voor de nodige stoelen geen ruimte was.
Het was daarom niet verwonderlijk, dat het personeel er niet om zat te springen om daar te werken.
In vroegere jaren had het de weinig aantrekkelijke naam van "strafkolonie."
 

 

Jarenlang heeft afdeling 2 van de gemeentepolitie Eindhoven haar onderkomen gehad aan de Marconilaan 72. Een voormalig gasverdeelstation.
Het mocht de naam politiebureau eigenlijk niet hebben.
Het was een hok waarin toch volcontinudienst werd gedaan.

 

Bovenstaand houten bordje verwees naar de portier van het politiepostje Woensel. 
 
Toen er in 1976 een einde kwam aan deze politiepost en men verhuisde naar het nieuwe bureau aan de Koning Arthurlaan, werd bovenstaande foto gemaakt.
zittend vlnr: Ger Boereboom - Jan Smeets - Lod Mollen - Chris Coolen
staande vlnr: Wil van den Burgt - Ger van Beers - Ger Verhoeven - Peter van de Wal
 
 
 
 
 Het was ook onze ploeg die de laatste nachtdienst aan het inmiddels uitgeklede bureau mocht doorbrengen. 
Toen we 's morgens de deur sloten was dat het einde van een tijdperk.
Als afscheid hebben we 's nachts de foto links gemaakt.
Het was 22 oktober 1976
 
 
Hieronder enkele interieur foto's
 
 

De inmiddels uitgeklede agentenwacht. De ruimte waarin politiemensen hun schriftelijk werk maakten, aten en hun persoonlijk kastje hadden.
 
vlnr: Een van de cellen in de kelder van het bureau. Niet de middeleeuwen maar 1976. Daarnaast de riante keuken en uiterst recht de mobilofooninstallatie.
Op een gegeven moment kwam collega Jan Smeets opgewonden naar me toe om te vertellen dat er vlooien in de kelder zaten. Samen naar beneden. Jan voorop. Ik gooide een luciferkopje tegen zijn achterhoofd waarop hij schreeuwde: "Ziede wel. Het stikt hier van de vlooien. Ik maak een rapport."
En met de stoom uit zijn oren verdween Jan achter de schrijfmachine. Zijn rapport had succes.
Er zaten inderdaad vlooien en het bureau werd dan ook volgespoten met vergif en 24 uur gesloten.
Niemand was er rouwig om dat we gingen verhuizen.

Dan komt eindelijk de nieuwbouw aan de Koning Arthurlaan in Woensel.
Daar werd een modern bureau gebouwd, compleet met een voor die tijd geavanceerde schietbaan.
De Gaay Fortman, burg. van der Lee en HC Vringer gaven het startsein.
 
Bij de opening door burgemeester van der Lee kreeg hoofdcommissaris Vringer de sleutel van het nieuwe bureau overhandigd op een gouden schaaltje.
Symbolische woorden van de burgemeester : "Omdat hetgeen de politie doet op een gouden schaaltje wordt gewogen."
De binnenplaats met rechts de achteringang.
De balie voor aangiften ed.
De ruimte van de wachtcommandant.
Achter het bureau brigadier Albert Dennekamp. Links staat Rinus van Rooijen die toen de districts adjudant was.
 
Het nieuwe restaurant. Links Wilma de Kort die altijd voor de inwendige mens zorgde.
 
De achterzijde van het bureau.De witte vlakken zijn de tralies van het cellencomplex.
Rechtsachter in de gang waren de kamers van de districtsleiding. Rechtsvoor de ruimte voor de wachtcommandant.
bureau kon arthurlaan 8
De Administratieve Dienst Ondersteuning.
2e van links Hennie de Roo.
Annelies Feijen (gele trui)
In uniform Jan van Dorst.

 
 
Om permanent politie in de wijk Woensel West te hebben vanwege ernstige verloedering van de wijk door straatprostitutie, drugsdealers, werd en een vaste politiepost ingericht in een container.
Boven links: Peter Hunting met naast hem Theo Heijnen.

Later werd er een meer comfortabel onderkomen betrokken aan de Edisonstraatr 80.(onder)
 

De "geboorte" van de post werd gevierd met beschuit met muisjes.
Vlnr: Hans Vissers, Martien Welten en Jeroen van den Ingh (controler) die het "geboortecertificaat" toont.

vlnr: Wilte de Groot-Peter Hunting-Richard Roets-Theo Heijnen-Jo Becs
Theo Heijnen hield graag zijn eigen stoepje schoon. Hij was de groep chef van de Post Edisonstraat.
Deze post is slechts enkele jaren in bedrijf geweest.
 
 

 
 
Overzicht van de situering bureau afdeling Verkeer
 
Vanwege ruimtegebrek aan het hoofdbureau verhuisden enkele diensten naar gebouwen elders in de stad, zo ook de verkeersdienst.
Die betrok een pand aan de Vestdijk. Boven links de achterzijde aan het Genderstraatje en rechts de voorzijde aan de Vestdijk
In het pand werden ondergebracht:
 • De motorrijders (bureau verkeerstoezicht en operationele verkeersbeheersing was de officiële naam)
 • Bureau verkeersongevallen,
 • Bureau automatisch verkeerstoezicht (rader -en roodlicht camera's)
 • Bureau Voorbereiding en Onderzoek Verkeer,
 • de afdelingsleiding.
In het Genderstraatje lag de garage waarin de motoren van de afdeling Verkeer waren gestald.
Het was, gezien vanuit de Vestdijk, het eerste zijstraatje links in de Nieuwstraat.
 

Boven links: Marcel Vilé en Fons van Vlerken (r) aan het werk in de agentenwacht op de tweede verdieping van het bureau Vestdijk.
Ook hier hufterproof kantoormeubilair en posters aan de wand die verraden dat motorrijden favoriet is.

 

De laatse foto's op het bureau Vestdijk.
Links wachtcommandant Bureau Verkeerstoezicht (webmaster) en rechts de adjudant Bureau Verkeersongevallen Henk Koeneman (mei 1981)  

verwijderen brandkast uit bureau Vestdijk

 De Verkeersdienst bleef aan de Vestdijk gevestigd tot in 1981 het hoofdbureau aan de Mathildelaan werd geopend.
Dat was tevens het jaar dat de Verkeersdienst sterk werd gereorganiseerd en afgeslankt.
De functie van motorsurveillant kwam te vervallen en die taak moest worden overgenomen door een nieuwe functie in de ploegen van de surveillancedienst.
Daar werden een of twee man aangewezen om die taak over te nemen.
Daarmee kwam tevens een einde aan het structurele verkeerstoezicht.
De motorrijders hadden nl. tot dan een exclusieve taak daarin en waren met niets anders dan verkeerstoezicht, verkeersregeling en begeleiding van buitengewone transporten belast.
De motorrijders van de surveillancedienst moesten het "erbij doen".
 
 Links: Bij de verhuizing van het pand Vestdijk moest natuurlijk ook de brandkast mee onder het wakend oog van de zeer plichtsgetrouwe portier Theo Feldkamp.
 
In mei 1981 verhuisde de afdeling Verkeer van de Vestdijk naar het nieuwe hoofdbureau aan de Mathildelaan. Als blijk van waardering voor de prettige contacten werd door de bewoners van Ravenshof een grote taart aangeboden die door de afdelingschef Dees de Jaeger werd aangesneden.

vertrek-vestdijk


Vlnr: Dinie de Kort (serveerster) - ? - Embert van Vegchel - Nico van Pruissen - Irma Korsten - Harrie Bakers - Jan Koelen - Leon Brant - Ron Blauw - Frans Stoop - Fred Lodewijks - Piet van den Berk - Dees de Jaeger - Jan Swinkels - Henk Koeneman - receptionist Theo Veldkamp - Jan Kort - Jan Frenken en Louis Tijhuis.

 
 TOP
 

 
 
Bureau Keizersgracht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet alleen de Verkeersdienst maar ook andere diensten verhuisden naar panden elders in de stad.
Maart 1968 vertrokken de volgende afdelingen naar het pand Keizersgracht 2 (hoek Kleine Berg-Keizersgracht)
 • De afdeling Bijzondere Wetten;
 • Het bureau Vreemdelingen;
 • Het bureau Plaatselijke Veiligheid;
 • Het bureau Bijzondere Opdrachten
Ook werd er een theorielokaal ingericht en op de zolder een dojo tbv. judolessen.
De opleiding voor het B-diploma werd in dat gebouw gegeven. Een keer per week een volle middag les.
 

Ik denk dat er nergens zoveel werd verhuisd als bij de gemeentepolitie Eindhoven.
Zo ook weer in mei 1991 toen de Criminele Inlichtingendienst van de ene ruimte naar de andere werd verhuisd.
Geen verhuisbedrijf deed dat maar gewoon het eigen personeel van de afdeling stak de handen uit de mouwen.
Hieronder een foto-impressie daarvan.

Vlnr: Waldi Kromodikoro - Tijs van Megen - Peter Simons - Els de Greef - Alex Middendorp - Paul van der Aa en Cees van de Ven

Vlnr: Alex Middendorp - Piet Hijnen - ? - Nol Meulendijks - Paul van der Aa - Wilbert Paulissen - ? - Cees van de Ven

Henk Tromp(l) en Tijs van Megen - Wilbert Paulissen en Piet Hensen

Links: Paul van der Aa snijdt de taart en en Johan Goos verhuist de koffiepot. Op de achtergrond Piet Hijnen.