Politiebonden - Nieuwe start na de oorlog.


Nadat Mgr. Mutsaerts, toenmalig bisschop van 's-Hertogenbosch, op vrijdag 30 maart 1945 Mgr. Hezemans als Deken van Eindhoven installeerde, richtte Mgr. Mutsaerts na de installatie een ernstig woord tot alle katholieken, waarbij hij ondermeer zei: „De nieuwe tijd stelt geweldige problemen, vooral aan de leiders. Zoals steeds in een revolutionaire tijd, vervallen de mensen in uitersten; een jagen naar eenheid op ongezonde basis; het zoeken naar onnatuurlijke, geforceerde eenheid".
Naar aanleiding van deze woorden van de bisschop werd op 3 april 1945 door een aantal oud-leden van „St. Michaël" een bijeenkomst gehouden met het doel de katholieke politiebond nieuw leven in te blazen.
J. C. Hoppenbrouwers nam toen het voorzitterschap op zich. Tijdens deze bijeenkomst gaven bijna alle aanwezigen zich als lid op.
Jammer genoeg ontbrak toen nog een belangrijk aantal katholieke politie-ambtenaren op deze bijeenkomst. Een grote meerderheid van de niet aanwezigen streefde naar „eenheid".  Zeker, eenheid moest er zijn, maar dan een eenheid zoals die past bij de democratische gedachte en de Nederlandse volksaard.

 

J.HoppenbrouwersRinus van Rooijenvan de palen

Op 15 februari 1946 werd de vierde na-oorlogse ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering werd overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Als kandidaten waren naar voren gebracht J. Hoppenbrouwers (boven links) en M. v. Rooijen.
Na een tweede stemming werd de heer van Rooijen (boven midden) als voorzitter gekozen. Boven rechts Van de Palen (secr) 
Het ledenaantal bedroeg toen 133 en per 1 januari 1947 was het opgelopen tot 203.

Bondsbestuur afdeling Eindhoven 1946

Het bestuur van de katholieke Politiebond St.Michael in 1946

Vlnr: Piet van Soerland- Anton Verstappen-Zweegers-Kapelaan Verbiezen-Rinus van Rooijen-Hoppenbrouwers-Spoor-Jan Staal

Hoofdcommissaris van der Werf  'eiste' dat zijn korpsleden lid werden van de bond St. Michael.
Bij de viering van het 45-jarig bestaan van de afdeling in 1961 werden voorzitter M. v. Rooijen door Deken W. Kaal de versierselen van de Pauselijke orde „Pro Ecclesia et Pontifice" opgespeld.
Nadat van Rooijen serieus te kennen had gegeven het voorzitterschap aan een ander over te willen dragen, werd op 21 februari 1963 L. N. v. d. Palen als voorzitter gekozen.(rechts)

onderscheiding schoonebeekMen was verheugd dat de heer H. Th. Schoonenbeek als hoofdbestuurder deel uitmaakt van de Eindhovense afdeling. Er werd door de bestuurders nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.
Hij werd door Mgr. Bluyssen onderscheiden met het erekruis behorende bij het ridderschap van de Hl. Sylvester.(rechts)
Met begrip voor wederzijdse verantwoordelijkheid had de korpsleiding steeds een open oor voor het bestuur en er was een prettige samenwerking.
Het was voor de afdeling van grote betekenis dat de heer van der Palen tot voorzitter van de plaatselijke C.P.O. werd aangewezen, zitting had in de dienstcommissie en dat hij als voorzitter van de Districtsraad werd gekozen.Verder was het waardevol dat de commissaris van politie J. L. Odekerken als vertegenwoordiger van het hoger politiepersoneel in de Districtsraad was afgevaardigd.

 (klik op afbeelding voor vergroting)

Bovenstaande foto werd gemaakt bij gelegenheid van het 35 jarig jubileum van de Kathlieke Politiebond St.Michael)

Vlnr: Zweegers - Kokhuis - Van Vugt - Pastoor Raymakers - Marinus van Rooijen - Van den Brand - Anton Verstappen - Piet van Soerland - Frans Kieft - Jan Staal;

bondsvergadering

Er werd toen ook al vergaderd.

Vlnr: Piet van der Kruijs - Henk Barten - Wim Ghijssen - Jo Klaassen - Gijs Manders - Henk Kersten - Panis - Henk Swart - ? - Jan Berkmortel - ? - Jan Koelen.