Politiebonden

 

DE KATHOLIEKE POLITIEBOND "ST. MICHAEL"

 

 

vaandelDe bond werd opgericht in 1916.
Omdat door de bezetter tijdens de oorlog alle bondsbescheiden in beslag genomen werden, ging het gehele archief vanaf de oprichting van de afdeling Eindhoven verloren. Het enige wat was overgebleven was het afdelingsvaandel. (links)
Een uitvoerig verslag over die periode is dan ook niet weer te geven.
Voorzitters waren achtereenvolgens de heren Effting, Albers, v. Wanrooij, v. d. Biggelaar, v. d. Wiel en Franken.
Men streefde en werkte aan de verbetering van de rechtspositie, de vakbekwaamheid en de belangenbehartiging van de katholieke politie-ambtenaar in het bijzonder en later in C.P.O.-verband in het algemeen. Een vakorganisatie is tegenwoordig als de gewoonste zaak van de wereld. In de oprichtingsperiode (begin 20ste eeuw) was dat echter niet zo. Er werd toen vaak tegenstand ondervonden, voornamelijk ook bij de politie.
Het verschijnsel „zich in een eenheids-organisatie te verenigen", dat zich direct na de tweede wereldoorlog ook voordeed, leefde eveneens voordat de katholieke politie-organisatie werd gesticht.

 

 

vaandel tongelre kopie

De politiebond afdeling Eindhoven gefotografeerd voor de kerk aan het Hofke in Tongelre.
Deze foto is van enkele jaren voor 1940.
De enigen van wie de namen bekend zijn:

voorste rij: 3e van links Hip. Minnaert - midden: Com.Brinkman- derde van rechts Sjef van den Biggelaar - uiterst rechts Jan Klessens
middelste rij: Uiterst rechts Willem van der Leegte en  vijfde van rechts Van Summeren
achterste rij: vierde van links Harrieke Foolen en derde van rechts Driek van de Wal


De afdeling Eindhoven begon met 13 leden die uitgroeide totdat in 1941 de katholieke politiebond „St. Michaël" door de bezetter werd opgeheven.Nadat Mgr. Mutsaerts, toenmalig bisschop van 's-Hertogenbosch, op vrijdag 30 maart 1945 Mgr. Hezemans als Deken van Eindhoven installeerde, richtte Mgr. Mutsaerts na de installatie een ernstig woord tot alle katholieken, waarbij hij ondermeer zei: „De nieuwe tijd stelt geweldige problemen, vooral aan de leiders. Zoals steeds in een revolutionaire tijd, vervallen de mensen in uitersten; een jagen naar eenheid op ongezonde basis; het zoeken naar onnatuurlijke, geforceerde eenheid".
Naar aanleiding van deze woorden van de bisschop werd op 3 april 1945 door een aantal oud-leden van „St. Michaël" een bijeenkomst gehouden met het doel de katholieke politiebond nieuw leven in te blazen.
J. C. Hoppenbrouwers nam toen het voorzitterschap op zich. Tijdens deze bijeenkomst gaven bijna alle aanwezigen zich als lid op.
Jammer genoeg ontbrak toen nog een belangrijk aantal katholieke politie-ambtenaren op deze bijeenkomst. Een grote meerderheid van de niet aanwezigen streefde naar „eenheid".  Zeker, eenheid moest er zijn, maar dan een eenheid zoals die past bij de democratische gedachte en de Nederlandse volksaard.

van de palen

Op 15 februari 1946 werd de vierde na-oorlogse ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering werd overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Als kandidaten waren naar voren gebracht J. Hoppenbrouwers (boven links) en M. v. Rooijen.
Na een tweede stemming werd de heer van Rooijen (boven midden) als voorzitter gekozen. Boven rechts Van de Palen (secr) 
Het ledenaantal bedroeg toen 133 en per 1 januari 1947 was het opgelopen tot 203.

Bondsbestuur afdeling Eindhoven 1946

Het bestuur van de katholieke Politiebond St.Michael in 1946

Vlnr: Piet van Soerland- Anton Verstappen-Zweegers-Kapelaan Verbiezen-Rinus van Rooijen-Hoppenbrouwers-Spoor-Jan Staal

Hoofdcommissaris van der Werf  'eiste' dat zijn korpsleden lid werden van de bond St. Michael.
Bij de viering van het 45-jarig bestaan van de afdeling in 1961 werden voorzitter M. v. Rooijen door Deken W. Kaal de versierselen van de Pauselijke orde „Pro Ecclesia et Pontifice" opgespeld.
Nadat van Rooijen serieus te kennen had gegeven het voorzitterschap aan een ander over te willen dragen, werd op 21 februari 1963 L. N. v. d. Palen als voorzitter gekozen.(rechts)

onderscheiding schoonebeekMen was verheugd dat de heer H. Th. Schoonenbeek als hoofdbestuurder deel uitmaakt van de Eindhovense afdeling. Er werd door de bestuurders nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.
Hij werd door Mgr. Bluyssen onderscheiden met het erekruis behorende bij het ridderschap van de Hl. Sylvester.(rechts)
Met begrip voor wederzijdse verantwoordelijkheid had de korpsleiding steeds een open oor voor het bestuur en er was een prettige samenwerking.
Het was voor de afdeling van grote betekenis dat de heer van der Palen tot voorzitter van de plaatselijke C.P.O. werd aangewezen, zitting had in de dienstcommissie en dat hij als voorzitter van de Districtsraad werd gekozen.Verder was het waardevol dat de commissaris van politie J. L. Odekerken als vertegenwoordiger van het hoger politiepersoneel in de Districtsraad was afgevaardigd.

 

 

 

Bovenstaande foto werd gemaakt bij gelegenheid van het 35 jarig jubileum van de Kathlieke Politiebond St.Michael)

Vlnr: Zweegers - Kokhuis - Van Vugt - Pastoor Raymakers - Marinus van Rooijen - Van den Brand - Anton Verstappen - Piet van Soerland - Frans Kieft - Jan Staal;

bondsvergadering

Er werd toen ook al vergaderd.

Vlnr: Piet van der Kruijs - Henk Barten - Wim Ghijssen - Jo Klaassen - Gijs Manders - Henk Kersten - Panis - Henk Swart - ? - Jan Berkmortel - ? - Jan Koelen.


 

Op 25 september 1956 vierde de Eindhovense afdeling van dfe Nederlandse R.K. Politiebond "St. Michael haar veertigjarig bestaan.
Dankzij het bestuur was deze afdeling de belangrijkste afdeling van de bond geworden en de meest dynamische plaatselijke organisatie van St.Michael.

Burgemeester Kolfschoten (boven) gaf aan dat de afdeling "Op een eervolle levensstaat kan terugzien."

Ook betuigde hij zijn diep respect voor de oprichters van de bond. De pioniers zoals hij die noemde. Zij hadden over een vooruitziende blik beschikt.

Hoofdcommissaris van der Werf gaf aan dat dankzij de bond het leiden van het korps een stuk gemakkelijker was omdat de bond praktisch alle korpsleden omvatte en er een prima geest heerste.
Hij sprak de hoop uit dat dit nog lang mocht blijven.

Verdere sprekers tijdens de herdenking waren hoofdagent Piet Soethout van de Nederlandse Politiebond. Hij sprak over de homogene geest en de prettige samenwerking tussen de beide bonden.

körver-bondsbestuur

Verder sprak de algemeen voorzitter van de bond de heer J.P. Körner. Hij gaf aan dat de Eindhovense afdeling de beste van het land was. Ook hij roemde de uitstekende samenwerking tussen de bestuursleden en de korpsleiding.

Hij bood een plaquette aan die aan het bondsvaandel bevestigd kon worden.

De voorzitter van de bond, M.Th. van Rooijen, kreeg een kistje sigaren.(boven) Dit vanwege zijn persoonlijke relaties met het hoofdbestuur.

Verder werden er vele bloemstukken binnen gebracht en diverse telegrammen. (Hyves, twitter en meer van de hedendaagse zogenaamde sociale media bestonden toen nl. nog niet) 

Samen met Körner was ook de landelijke aalmoezenier van St. Michael meegekomen, de heer Goossens.

Ook vertegenwoordigers van andere bonden en organisatie kwamen het feest opluisteren.

Daags tevoren was er een retraite gehouden in Regina Pacis in Heeze (thans Kapellerput) Er werden jaarlijks retraites gehouden zoals u op een van de volgende pagina's kunt zien.

Vlnr: Rinus van Rooijen - Anton Verstappen -Frans Kieft - ? -Bote van der Werf (HC)

 

 

 

 

40 jarig jubileum 3 5 kopie

Na de officiële toespraken kregen de hoofdinspecteurs en inspecteurs van het korps gelegenheid om het bestuur te feliciteren zoals hier hoofdcommissaris van der Werf (links boven) en Commissaris Pijls. (rechts boven)

 40 jarig jubileum 2 4 kopie

Boven links: Links achter de bestuurstafel staan Leo Kokhuis en Van Alphen. Met bril is Pastoor Raymakers.

Die dag was er 's morgens een H.Mis gevierd in de Catharinakerk. Daar was men in optocht naar toegegaan, voorafgegaan door de politieharmonie.

 onderscheiding-lange-rinus
Rinus van Rooijen Sr. ontving enkele jaren later een Pauselijke onderscheiding.

Naast hem staat hoofdcommissaris Bote van der Werf met echtgenote.

40 jarig jubileum 11 namen kopie

 1= Ton Kets 2= Krol 3= Gerrit Vervoort 4= Rietveld 5= Nico van Pruissen 6= Sjef Karssen 7= Jan Klessens.

40 jarig jubileum 10 namen kopie

1= Van Munster 2= Piet Musters 3= Pierre Kesselaar 4= Willem van Well 5= Piet van de Berk 6=Ben van Dijk 7= Dirk Des Bouvrie 8= Cor de Lange 9= Jan van de Reek 10=Koos de Rouw

 Na de H.Mis werd er gezamelijk ontbeten (met de dames erbij) in de foyer van Katholiek Leven aan de Wal

 ontbijt in katholiek leven
(klik op de afbeelding voor vergroting)

1=Wim van den Heuvel 2= De Rooij 3= Jan van de Reek 4= Wim Verhoeven 5= Theo Lenssen 6= Van Vugt 7= Jan Staal 8= Com.Pijls 9= Marinus van Rooijen 10= HC Bote van der Werf 11= Dees de Jaeger 12= Henk de Wilde 13= Hip.Vrenssen 14= Koos de Haas

 ontbijt katholiek leven
 (klik op de afbeelding voor vergroting)

1= Wim Zwiers 2= Piet Romanesco 3= Duvigneau 4= Klerks 5= Van Stratum 6= Jan Staal (die het geheel opluisterde met passende orgelmuziek)

jan staal

ontbijt katholiek leven(klik op de afbeelding voor vergroting)

 1= Louis Dassen 2= Willem Wolfs  3= Noud van Asten


Bij het vijftigjarig jubileum in 1966 had de afdeling Eindhoven 289 leden; 35 buitengewone leden en 14 deelgerechtigde leden .

  

 
Boven het voltallige bestuur tijdens het jubileumjaar 1966.

vlnr: L. van der Palen - Frans Kieft - Pastoor Raijmakers - Jan Brouwer - Mej. 'Miep' van den Besselaar - Tjieu Mennen - Henk Swart en H. Berends

 feestgangers
enkele feestgangers op het bondsjubileum.

vlnr: Ger Straatman, Piet Strucks, Jef Hermans, Pierre Kesselaar, Hennie de Jong, Bert Dijkmans (parkeerpolitie) Jan Meulendijks (parkeerpolitie) Embert van Vegchel

Mgr.Bluyssen 50-jaar-bond-michael-2

Mgr. Bluyssen in een gezellig onderonsje met vlnr. CvP Pijls en HCvP van der Werf met zijn vrouw

Mgr.Bluijssen

Enkele bestuursleden.(Kieft-van de Palen-Staal- de Louwere)


    bertus van de palen

 Marinus van Rooijen - Rinus van Rooijen - Bertus van de Palen

In maart 1972 werd de voorzittershamer van de afdeling Eindhoven van de bond door Bertus van de Palen overgedragen aan Rinus van Rooijen, zoon van Marinus van Rooijen die van 15 februari 1946 tot 21 februari 1963 ook voorzitter was geweest. (overleden op 13-2-1994)

Bertus is dus voorzitter geweest van 1963 tot 1972. (overleden op 13-6-1993)

Zij waren niet alleen voorzitter van St.Michael maar ook van de Centrale van Politieorganisaties (CPO)
Daarin zaten St.Michael, de Nederlandse Politiebond, de Bond van Christelijke Politieambtenaren (BCP). Die waren in het gemeentepolitiekorps van Eindhoven vertegenwoordigd.

De Algemene Nederlandse Politievereniging (ANPV) stond toen nog in de kinderschoenen en zat niet in de CPO.

De latere vierde bond, de Vereniging voor middelbare en hogere politieambtenaren ( VMHP) participeerde in die tijd nog niet binnen de regio. In die tijd vormden die ambtenaren alsook het technisch en administratie personeel een eigen belangengroep binnen de twee grootste bonden St.Michael en NPB.

In 1979 droeg Rinus van Rooijen het voorzitterschap over aan Albert van Wijk.

In 1981 fuseerden St.Michael en de BCP in de Algemeen Christelijke Politiebond.

In begin tachtiger jaren werd er voor het eerst in de geschiedenis door politiemensen openlijk gedemonstreerd. Iets wat tot dan toe ondenkbaar was geweest. Leden van de politiebond trokken in optocht, compleet met spandoeken, vanaf het hoofdbureau aan de Mathildelaan door het centrum naar het Stadhuisplein. Er zouden daarna nog meer demonstraties volgens. Ook landelijke in Den Haag.

demonstratie

Van 1 augustus 1983 tot 1 januari 1985 was Rinus als bezoldigd hoofdbestuurder werkzaam binnen de ACP in Noord Brabant en Limburg. In 1986 werd hij geplaatst bij het beleidssecretariaat van het korps Eindhoven en onderhield de contacten met de politievakbonden. Hierdoor was hij toen druk met de opbouw en structurele samenwerking tussen de gemeentepolitiekorpsen en de Rijkspolitie van het district Eindhoven. De voorloper van de regionalisering van de politie in 1993.

Bovenstaande informatie heeft Rinus aan mij ter beschikking gesteld tijdens zijn zware kortstondige ziekte waaraan hij op 2 september 2011 op 65 jarige leeftijd overleed. Tot het laatst toe betrokken bij en voor anderen.

 vertrek naar Den Haag

(klik op de afbeelding om te vergroten)

1: Joop Paulissen 2: Martien Welten 3: Henri Jozee 4: Wim Aarts 5: Peer de Jong 6: Sander van Blerk 7: Herman Maas 8: Piet Hijnen 9: Jos Hagen 10: Martien van de Els 11: Jan Piels
(mocht u anderen of uzelf herkennen mail me aub als die naam niet vermeld staat)

Op 26 oktober  1987 trok heel politie Nederland naar Den Haag om te demonstreren. Namens de  gezamelijke bonden ACP en NPB riepen Noud Rijnaerts en Wil Krol de leden van het Eindhovense korps en de omliggende gemeenten op om hun ongenoegen kenbaar te gaan maken over de voornemens van de minister aangaande de politiebegroting in zijn totaliteit.
Er werden bussen gehuurd en er werd vertrokken vanaf de binnenplaats van het hoofdbureau aan de Mathildelaan 4 in Eindhoven.(boven)
De korpsleiding stond achter de actie maar bij deelname diende er echter wel verlof of overuren te worden afgeschreven.


Ieder jaar werden er diverse retraites gehouden, eveneens door de hoofdcommissaris Bote van der Werf geïnitieerd. Zoals op onderstaande foto's is te zien werden die retraites druk bezocht.
De retraites werden gehouden in huize Manresa te Venlo,  in Vught (Loyola) en in Heeze (Regina Pacis - werd later Kappelerput).

Hennie de Jong vertelde in 2011: "Tijdens de retraites was het  's morgens om 7 uur opstaan. Er werd dan op de deur geklopt van je kamer en een van de paters riep dan 'Geloofd zij Jezus Christus'.  Van degene die wakker gemaakt was werd dan verwacht dat hij antwoordde met "In de eeuwigheid amen.' Dan naar de kerk, ontbijten en een lezing. De rest van de dag werd ook gevuld met bidden en lezingen. De lezingen waren interessanter voor degene die ze hield dan voor de luisteraars. Veel werd er gebeden maar ook gekaart. Er waren retraitegangers die zich in het vuur van het kaartspel niet meer realiseerden waarom ze daar waren en regelmatig luid vloekten. Dat was natuurlijk tegen het zere been van de aanwezige geestelijken die het vuur uit het spel haalden door te roepen "Heren, heren. Kan het wat rustiger?".


klik op afbeelding voor vergroting

Een van de eerst bekende foto's van een bondsretraite in de dertiger jaren. Deze foto's zijn gemaakt tijdens een retraite van 17 tot 20 mei 1938.
Zittend vlnr: Jansen - Kuijf - Verhagen - Pater van Michem - Franken - Janssens - Vink - Driek van de Wal
Middelste rij staande vlnr: Sprokholt - van de Kolk - Kok - Van Rooijen
Achterste rij vlnr: Buijs - Nico Kuijpers - Willem Raap - Klinkenberg - Berben - Schreuder. 

retraite vermoedelijk van 17 tot 20 mei 1938. 

1: Willem Raap; 2: Berben; 3: Buijs; 4: Bote van der Werf (de latere HC); 5: Klinkenberg; 6: Jansen; 7: Nico Kuijpers; 8: Jansens
9: Verhagen; 10: Kok; 11: Marinus van Rooijen; 12: Driek van de Wal; 13: Kuijf; 14: Schreuder; 15: Vink; 16: Franken.

klik op foto voor vergroting

Op deze foto zijn 17 Eindhovense politiemannen herkend te weten:

1: Piet van Gils, 2: Piet van der Kruis; 3: Johan Maatje; 4: Nico van Pruissen; 5: Wim van Oers; 6: L. van Beek; 7: Marinus van Rooijen; 8: Felix van Moorsel; 9: Schreuders; 10: Janus van den Biggelaar;  11: Henk Swart; 12: Willem Wolfs; 13: Jo Louwers; 14: Bert Philips; 15: Jan Staal; 16: Hip. de Kort; 17: Hoofdcom. B. van der Werf; 18: Piet Nagelkerke; 19: Wim Verhoeven

retraite 1949
Retraite 1949. (klik op afbeelding voor vergroting)

1: Henk de Leeuw; 2: Toon den Otter; 3: Theo Lenssen; 4: Graard van Poppel; 5: De Rooij; 6: Mari Pulles; 7: Aarts; 8: Henselmans; 9: Jan van den Berkmortel; 10: Jan van den Hout;11: Henk Barten; 12: Herman Mulder; 13: Henk Kersten; 14: Willem van Well (bijgenaamd Faaske de Peelboer) 15: Ben Pil; 16: Jo Klaassen; 17: Sauvé; 18: Martien Hellings; 19: Bert Philips;20: Piet Romanesco; 21: Marinus van Rooijen; 22: Bote van der Werf; 23: Gijben

retraite tussen 1947 1950klik op de afbeelding voor vergroting

Deze groep bestond uit Rijks -en Gemeentepolitie Eindhoven.
Van het korps Eindhoven waren aanwezig:
5e van rechts zittend Bote van de Werf (hoofdcommissaris)
staande 1e rij: 5e van links Piet van Lieshout - ? - Cees Vringer.
2e rij staande: 6e van links Jan van den Hout - 8e van links: Hermasn van de Mosselaar
3e rij staande: 7e van links Sjaak van Zundert
8e van links Van den Berg - Uiterst rechts: Legius
Achterste rij:
4e van links Nico van Pruissen
5e van links: Nol van den Broek
6e van links: Tjeu Mennen
8e van links: Marinus van Rooijen (de lange pliesie)
10e van links: Kees van Beek
11e van links: Frans van Dorps
13 en 14 ook gp Ehv
15e van links: Stoot


1956 Regine Pacis in Heeze.
(klik op de afbeelding voor vergroting)

1: A. de Rooij - 2: Marinus van Rooijen 3: Bote van der Werf (HC) 4: J.Verhagen - 5: Theo Straatman 6: Ger Straatman 7: Willie Krol 8: ? 9: J.Heijmans 10: Dré Boereboom 11: Piet Bierkens 12: ? 13: "Tjieu" Mennen 14: Willem Wolfs 15: Martien Geel 16: Johnny Jonai 17: Ad Traa 18: Henk Barten 19: Herman Mulder 20: Ferrie van den Hurk 21: Steenbakkers 22: Theo van Zelst 23: Janssens 24: Frans Kieft 25: Van Alphen 26: Gerard Aalbers 27: Nol van den Broek 28: Laan van Haalen 29: Janus van den Biggelaar 30: Schoonebeek (hoofd personeelszaken) 31: Hennie de Jong 32: Klaas Gloudemans 33: Jan Staal 34: Jan van Eeuwijk 35: Jos Kafoe 36: Jos Veeke 37: Fons Blommaert 38: Koen Snijders 39: Arie van Veen 40: Legius 41: Herman van de Poel 42: L. van de Palen 43: Arie van den Oord 44: Schreuder 45: Wim Kral 46: Willem van Hees - 47: Van Osta 48: Jo Louwers 49 Kleverkamp 


klik op de afbeelding voor vergroting.

Een tafereel dat je waarschijnlijk nooit meer zult tegenkomen. 

Een colonne biddende politiemensen tijdens een retraite.

Voorop loopt iemand met de rozenkrans.

Maarheezen 1957
Retraite in Heeze in september 1957

Zittend 2e van links: Marinus van Rooijen - uiterst rechts Willem van der Leegte met naast hem in uniform hoofdcommissaris B. van der Werf
1e rij staande vlnr: ? - Jan Staal - Hennie de Jong - Pierre Biermans - Cor de Lange - Meulman
2e rij vlnr: ? - Janssens - Jan van Spreuwel - Sauvé - Leo Simons en Van Vugt
Achterste rij vlnr: ? - ? - Piet Musters - ? - ? - Kok - Wim Ghijssen - ?

 

Slechts een Eindhovense deelnemer: Wim van den Hoogen zittend tweede van links.

retraite 1958 1Klik op afbeelding voor vergroting.
September 1958 Regina Pacis.

1=Wieland (latere korpschef Geldrop) 2= Rinus van Rooijen (de lange pliesie) 3= HCvP Bote van der Werf
4=Giel Schneijdenberg 5=Piet Strucks 6=Ad van Mierlo 7=Wim Cleijne 8=Piet Wiegers
9=Janus van den Biggelaar 10=Jan Staal 11= Jan van Spreuwel

Retraite Heeze op 19-10-1959. (klik op afbeelding voor vergroting)

1: Herman van Aalten - 2: Henk van Aanholt - 3: Jan Staal - 4: Cor van de Ven - 5: Sauvé - 6: Piet Bierkens - 7: Willem Raap - 8: Jan Teeuwen - 9: Ben Bontjer - 10: Piet Klerks 11: Bote van der Werf (HC) - 12: Marinus van Rooijen - 13: Vermoedelijk Hoppenbrouwers. 


Heeze 1961 Regina Pacis

(klik op de afbeelding voor vergroting)

1: Jan Staal - 2: Pastoor Raaijmakers - 3: Bote van der Werf (HC) - 4: Marinus van Rooijen - 5: ? - 6: "Tjieu" Mennen - 7: Henk Koeneman - 8: Ger Straatman - 9: Giel Schneijdenberg 10: Thijs van Megen - 11: Ip.Hüskens - 12: ? - 13: Theo Straatman - 14: ? - 15: L. van de Palen - 16: Van Alphen - 17: Klingens - 18: Henk de Smit - 19: ? - 20: Sauvé 21: Wim van Hout - 22: Paul van Rooij - 23: Wim Ghijssen - 24: Willem van Diepen - 25: Ben Pil - 26: Arie van den Oord - 27: Wim Appelhof - 28: Louis Dassen - 29: Frans Steenbakkers 30: Panis - 31: Willem Raap - 32: Jo Louwers - 33: Johnny Jonai - 34: Rietveld - 35: Den Otter - 36: De Rooij - 37: Henk Barten - 38: Harrie van Baest - 39: Jam Frenken - 40: Jan van Spreuwel 41: Piet Romanesco - 42: Tinus van den Biggelaar - 43: Paul Zanderink - 44: Kortlever - 45: Jo Aalbers - 46: ? - 47: Wim Swart - 48: Jos de Haan - 49: Willem Wolfs - 50: Bart Verhoeven - 51: Schreuder

Retraite dassen
Retraite 1961 in Heeze
Vlnr: Louis Dassen - Theo Straatman - Jo Aalbers - Jan van Spreuwel - Piet Romanesco - ? - Sauve - Ger Straatman. Rest is onherkenbaar.

 

Waarschijnlijk is deze foto gemaakt bij een retraite, getuige de aanwezigheid van het "Rijke Roomsche Leeven" compleet met dikke sigaren.
Links (met witte pet) Marinus van Rooijen. Met de zwarte pet is hoofdcommissaris Bote van der Werf.
Op de achtergond ( met zijn hand onder de kin) Willem Wolfs.


Naast de Katholieke Politiebond St. Michaël was er ook de Algemene Nederlandse Politiebond.
De A.N.P.B.

 

Door Arie Schreuders (overleden in 1962) zijn onderstaande attributen bewaard die hij als lid van deze bond heeft ontvangen.

medailles ANPB

Bovenstaande medailles werden uitgereikt bij 10 jaar (brons) en 20 jaar lid van de bond (zilver)

Onderstaande certificaten hoorden daarbij.

certificaat 10 jaar lid ANPBcertificaat 20 jaar lid ANPB

De Philipsbeveiliging:

U denkt waarschijnlijk waarom hier wordt geschreven over de Philipsbeveiliging. Er was echter, oa. op het gebied van vakbond, een realtie met het korps gemeentepolitie Eindhoven.

In de jaren voor 1940 was 80% van de Philips beveiligers aangesloten bij Nederlandse politiebond ANPB.Gezien de sfeer bij de korpsleiding van Philips durfde men zich niet tot het Hoofdbestuur ANPB te wenden.
Er werden pogingen ondernomen om tot meer samenhang te komen maar ook om niet direct als “rebel” te worden aangemerkt door de korpsleiding. Om alle grieven kenbaar te maken bij het hoofdbestuur ANPB werd een interne bespreking gehouden waarbij met name het bureaupersoneel, recherche en hoofdportiers buitenspel werden gezet.
In deze bespreking werd besloten het hoofdbestuur ANPB te benaderen.Het hoofdbestuur ANPB besluit een vergadering te beleggen met alle Philips leden.
Dit gaf bij de korpsleiding veel deining. Deze vergadering werd voor de korpsleiding bijgewoond door het hoofd van de Philips recherche.
Na vertrek uit deze vergadering door “spion” (hoofd recherche) kon men vrijuit praten.
Door het hoofdbestuur ANPB werd besloten tot het opzetten van een separate afdeling voor Philips.
In april 1940 kwam de afdeling Philips politie, van de Nederlandse politiebond ANPB, tot stand.
Reactie van de korpsleiding van Philips was om tot intrekking over te gaan van de aanstelling “onbezoldigd opsporings ambtenaar”.
Na interventie van de voorzitter van het hoofdbestuur ANPB en overleg met procureur generaal in Den Bosch werd dit teruggedraaid.
Het bestuur van de afdeling Philips politie ANPB nam contact op afdeling sociale zaken van Philips waar men totaal onkundig was van situatie mbt. de organisatie/slechte sfeer bij het korps.
Het resultaat van dit overleg was de invoering van een 48 urige werkweek en er werd een “kern”(OR) ingesteld voor de beveiligers.
Door nieuwe statuten van de Nederlandse politiebond ANBP werd het onmogelijk voor beveilgers lid te blijven van de bond.
Gezien het belang van een vakbond werd er besloten een 120-tal bedrijven met een eigen beveiligingsdienst aan te schrijven om tot een vakbond te komen.
Uiteindelijk doen 70 bedrijven mee om tot een vakbond te komen.Op 10 december 1947 gaat de vakbond NBOB van start.

(deze tekst is met toestemming overgenomen van de website van de Philipsbeveiliging waarvoor dank)

 

ALS U ALS (OUD)LID VAN DEZE BOND  AANVULLINGEN HEBT MAIL ME DAN AUB.