De oorlogsperiode - N.S.B. burgemeester Pulles

Het vlagincident:

Op 29 mei 1942 werd politieassistentie gevraagd bij het Gemeentelyceum. Hier speelde zich het z.g. vlagincident af. In het kort kwam het hierop neer. Bij gelegenheid van het bezoek van Mussert aan Eindhoven werd aan verschillende gemeentegebouwen de Oranje-blanje-bleu-vlag uit gestoken, zo ook aan het Gemeente lyceum aan de Sophiastraat (Julianastraat). De leerlingen weigerden onder de vlag door de school binnen te gaan en groepten samen vóór en in de buurt van de school.
Voor zover bekend heeft de politie daar niet opgetreden.
De kwestie werd door de NSB Burgemeester Pulles (l) op de spits gedreven en verschillende leerlingen werden door hem gestraft met schorsing voor 8 dagen tot 1 jaar, evenals het verlies van vrije middagen.
Uiteindelijk heeft geen enkele leerling feitelijk straf gekregen.
In een door en voor de scholieren verspreid vlugschrift is o.a. te lezen: "Omdat bij het bezoek van Mussert aan Eindhoven de N.S.B.-vlag uitgestoken was, hebben we geweigerd de school in te gaan. DAT WAS ONS GOED RECHT. Zoiets nemen we niet," en "De vaderlandse geschiedenis leerde ons hoe onze grote helden offers wisten te brengen voor Land en Vrijheid. Die lessen hebben we goed begrepen. Nooit bukken we voor de N.S.B. Dan liever de lucht in, zei van Speijk". Verder: "Niet de rechter straft ons, maar een N.S.B.-burgemeester. Waar bemoeit die vent zich mee?"
Bij deze zelfde gelegenheid moest de technisch ambtenaar Moonen van Gemeentewerken er voor zorgen, dat aan de diverse gemeentegebouwen de N.S.B.-vlag werd uitgestoken. Hij weigerde aan zijn personeel hiertoe opdracht te geven. Hij werd daarvoor ontslagen en tegen hem moest proces verbaal worden opgemaakt, ter zake 358bis Wetboek van Strafrecht.
Voor het Vredesgerechtshof werd hij veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf.

Enkele dagen na zijn veroordeling ontving de Heer Moonen een briefkaart waarop stond:

HULDE. Gaat niet opzij voor 't roof gespuis. Bewijs geen eer aan het hakenkruis. Weersta de schurken, die ons land Verkwanselen in des vijand’s hand. Oranje boven Vrij Nederland. Afzender: Nederlander.

Deze open briefkaart was door onverklaarbare oorzaak terechtgekomen bij de NSB-burgemeester Pulles die hem doorstuurde naar de Heer Moonen met het volgende briefje: "Bijgaande HULDE AAN EEN NEDERLANDER, welke ik bij mijn poststukken aan- trof, doe ik U hierbij toekomen". De Burgemeester van Eindhoven, Pulles.

Op 29 mei 1945 hebben 3 Eindhovenaren (Dr.Ir. J. Bergmans - H. Honhof en E.A. Wijsmuller) bovenstaand boekje geschreven om te voorkomen dat het vlagincident met de jaren in de vergetelheid zou geraken.

Pulles werd op zaterdag 21 februari 1942 als N.S.B.-burgemeester van Eindhoven geïnstalleerd. In het Dagblad van het Zuiden werd er een paginagroot artikel  aan gewijd.
Dr. Robert Thiel (1909-1989)

In dit artikel wordt onder andere de toespraak van Dr. Thiel weergeven. Hij was "Beauftragten des Reichcommissars".
Op landelijk niveau had Seyss-Inquart de Generalkommissare onder zich, op provinciaal niveau waren dit de "Beauftragten"
Daarnaast hadden de steden Amsterdam en Rotterdam een eigen Beauftragte. 
De taak van deze functionarissen was toezicht houden op het openbaar bestuur en het economisch leven. 
Daarnaast hielden zij zich bezig met het nazificeren van de publieke opinie. 
Provinciale en gemeentebesturen moesten hun belangrijkste beslissingen aan de Beauftragte meedelen.

 

Ook in het W.A.-blad "De Zwarte Soldaat" werd er een groot artikel aan gewijd.

  

 

Het beschrijft de levensloop van de NSB-burgemeester Pulles zoals die in het Nationale Dagblad werd gepubliceerd. (NSB)

Onder: Toen Pulles in febr. 1942 in het Van Abbe museum werd geïnstalleerd waren een behoorlijk aantal sinistere figuren aanwezig toen hij zijn installatierede hield.


(klik op de afbeelding voor een vergroting)

1=Leeuwenberg, distributieleider NSB
2=Oberst Kausch (cmdt. Fliegerhorst)
3=Mr.Ir. van Leeuwen (gewestelijk politiepresident)
4= Majoor Wölk (chef Ordnungspolizei/cmdt. Grüne Polizei Eindhoven)
5=Hauptmann Jauernick
6= Majoor Vermeulen (hoofd Eindhovense politie)
7=Bade
8=Vroegindeweij (sociaal voorman NV-Philips)
9=Huub Vervoot (van de Eindhovense en Meijerijsche Courant)

Na de oorlog werd Pulles gearresteerd. (zie foto hieronder). De politieman in uniform is Willem Raap. In de deuropening staat politieman Wim van Alphen.
Pulles komt ook voor op de lijst van na de oorlog ontslagen burgemeesters. Zoals uit het hieronder afgebeelde krantenartikel blijkt is ook de vrouw van Pulles berecht.

Op 15 september 1944, drie dagen voor de bevrijding van Eindhoven, heeft Gerard van den Boom een inventarisatie moeten maken van het Eindhovense korps.
Hij moest op last van de Militair Commissaris Oost Brabant opgave doen van wie er vermoedelijk fout waren geweest en wie er om die reden geschorst of gestaakt waren.
Hieronder een grafiekje van deze inventarisatie.

Onder de geschorsten bevonden zich 7 oud WA-hulpagenten.

In 1945 werd het zogenaamde Zuiveringsbesluit ingevoerd.
Daarin werd geregeld wie en in welke gevallen kon worden geschorst, gestaakt of ontslagen omdat hij tijdens de oorlog fout was geweest.
Er bestaat een lijst van Ontrouw en Zuivering met daarin de namen van degenen op wie een of meerdere van die maatregelen zijn toegepast.

TOP