De Kinder -en Zedenpolitie - Mej. van den Besselaar

 

 

Mej. van den Besselaar of voor intimi "Miep" begon in 1951 haar opleiding aan de school voor Maatschappelijk Werk in Eindhoven, de Katholieke Academie aan de Le Sage ten Broeklaan.

Het zat in de familie want haar zussen hadden een soortgelijke opleiding genoten.

In 1954 ging ze werken voor de arbeidersjeugd "Dienst Jeugd en Bedrijven" en in 1956 begon ze in het "maatschappelijk werk parochieel". Daar had ze in 2 parochies in Gestel de zorg over gerepatrieerden. (voornamelijk het vinden van woonruimte) Per fiets, in weer en wind, dagelijks talloze huisbezoeken.

Tijdens haar opleiding had ze al stage gelopen bij de Kinderpolitie die toen nog onder leiding stond van een inspectrice. Omdat vrouwelijke chefs vaak (door huwelijk) snel verdwenen werd en voor een mannelijke opvolger gekozen. 
Omdat het vrouwelijke element echter op de afdeling niet mocht ontbreken werd zij aangenomen. Niet als inspectrice maar als hoofdagent.
In 1973 werd het een burgerrang: Commies I.
Om gelijk te zijn met de mannelijke collega's moest ze alsnog de politieopleiding A gaan volgen aan de Don Boscostraat. Omdat het werk echter niet wachtte werd die opleiding niet afgemaakt.
In de begintijd werd er veel tijd besteed aan bemiddelingen bij huwelijks -opvoedings -en andere problemen. Rapportages naar de Raad van Kinderbescherming en activiteiten in relatie tot de Leerplichtwet, vergden veel tijd.

Veel meer dan in de latere jaren had het werk van de Kinderpolitie een meer maatschappelijk gericht karakter.

Als je onderstaand stukje leest, wat  een uittreksel is uit een katholiek schoolboek voor de afdeling "Huishoudkunde" voor meisjes uitgegeven in 1960, kun je misschien begrijpen hoe er in die tijd over vrouwen werd gedacht. Het is nog maar even geleden. Je kunt je indenken wat het tot gevolgen had toen de maatschappij kort daarna drastisch zou veranderen. Mensen werden mondiger en namen niet meer alles  als vanzelfsprekend aan. Mej. van den Bersselaar was voor die tijd al heel progressief en zal blij zijn geweest dat vrouwen voor hun rechten gingen opkomen. Ook dat zal ongetwijfeld voor problemen hebben gezorgd tijdens haar gesprekken met echtparen die voor bemiddeling ivm. gezins -en/of relatieproblemen aan het bureau werden uitgenodigd. Aan het stukje is niets veranderd om te voorkomen dat er afbreuk aan de inhoud zou worden gedaan.

Zo word ik een goede echtgenote

Maak dat het etenklaar is
Maak de zaken op voorhand klaar, de avond voordien als het moet, zodat een heerlijke maaltijd hem opwacht als hij terug keert van zijn werk. Het is een vorm van duidelijk maken dat je aan hem hebt gedacht en jebezorgd bent over zijn noden. De meeste mannen hebben honger als ze thuis komen en het vooruitzicht op een stevige maaltijd (vooral als het hun lievelingkostje is) maakt deel uit van de noodzakelijke warme verwelkoming.

Wees op tijd
Neem voor jezelf een kwartier rust voor hij thuis komt om te ontspannen. Werk uw opmaak een beetje bij, doe een band in je haren en wees fris en bevallig. Hij heeft een zware dag achter de rug samen met mensen die hem overladen met werk en zorgen. Wees dus opgewekt en een beetje interessanter dan laatst genoemden. Zijn zware dagtaak moet opgevrolijkt worden en daar ligt ergens jouw taak dat het zo wordt.

Breng orde op zaken
Maak nog een laatste ronde door de voornaamste kamers van het huis juist voor je man thuis komt. Verzamel de schoolboeken, speelgoed, papieren, enz. en neem nog vlug het stof af op de tafels.

Gedurende de koudste maanden van het jaar
Je moet een gezellig vuurtje aanmaken waarnaast hij zich kan koesteren en ontspannen. Uw man zal het gevoel krijgen van in een op ordelijke en rustige haven te zijn aangekomen en dat maakt jou ook gelukkig. Voor zijn comfort zorgen, bezorgt jou een enorme persoonlijke voldoening.

Breng het geluid op een minimaal niveau
Bij zijn aankomst zet je best al het geluid af van de wasmachine, droogkast of stofzuiger. Probeer de kinderen kalm te krijgen. Wees blij hem te zien.Verwelkom hem met een warme glimlach en toon oprechtheid van uw wil om hem te bevallen.

Luister naar hem
Het zou kunnen dat je een dozijn belangrijke zaakjes aan hem wilt vertellen, maar daarvoor is zijn thuiskomst niet het geschiktste moment.Laat hem eerste spreken, herinner je dat zijn onderwerpen belangrijker zijn dan de uwe. Maak ongeveer dat het zijn avond wordt.

Maak nooit je beklag als hij laat thuis komt
Klaag nooit als hij laat thuis komt voor de maaltijd of zelfs als hij de hele nacht wegblijft. Bekijk het als kleinschalig in vergelijking met wat hij heeft moeten doorstaan gedurende de dag. Installeer hem comfortabel. Vraag hem zich te ontspannen in de zetel of te gaan rusten in bed. Maak een warme drank of frisdrank klaar. Schud de kussens op en stel voor zijn schoenen uit te trekken. Spreek hem aan met een zachte, vredelievende en plezante stem. Stel hem geen vragen wat hij heeft gedaan en twijfel nooit aan zijn oordeel of zijn rechtschapenheid. Denk er aan dat hij de meester is in huis en uit deze functie zal hij steeds zijn wil uitoefenen met eerlijkheid en waarheid.

Mej. van den Besselaar in een interview uit 1983:

"Klachten van buitenaf brachten voornamlijk het werk mee. Veel meer mensen dan in de tachtiger jaren zochten hulp bij de politie. Alles werd meestal mondeling afgedaan en daar was nog tijd voor. Telefonisch werd er bijna niets afgedaan. Er is in het contact politie-publiek het nodige veranderd. Men heeft mogelijk minder vetrouwen in de politie, heeft meer schroom om binnen te lopen en een persoonlijk gesprek aan te gaan. De mensen lopen niet meer zo gauw als vroeger met hun problemen naar anderen. Ook zijn er meer speciefike instellingen dan vroeger. Ook wordt er door het instituut wijkagent meer opgepakt en opgelost wat vroeger nog bij de Kinderpolitie kwam. Het feit dat er onder de huidige jeugd veel meer crimineel gedrag voorkomt heeft tot gevolg dat het karakter van de huidige gesprekken totaal anders is."

Naast haar externe taken heeft mej. van den Besselaar heel veel betekend voor de mensen in het korps.

Onder de toen nog 300 korpsleden waren ook problemen van huisvesting, financiën ed. Talloze ziekenbezoeken legde zij af die door iedereen zeer werden gewaardeerd. Volgens haar was er toen meer arbeidsvreugde omdat men in die tijd vaak in hetzelfde schuitje zat. In dezelfde (beroerde) omstandigheden. Door dat werk zijn er sterke vriendschappen ontstaan en bracht ze meer tijd buiten het bureau door, om gepensioneerden en zieken te bezoeken, dan achter haar bureau.
Op het laatst, kort voor haar VUT, vond ze het werk veel moeilijker geworden. Vroeger vroegen de mensen aan haar of zij hun echt kon helpen en nu was het steeds vaker: "Waarom die flauwekul, heeft u niets beters te doen."
Pas begin tachtiger jaren kreeg een maatschappelijk werker van de gemeente het aandachtsveld 'politie' zodat politiemensen hem konden consulteren.


Ook een van de latere chefs van de afdeling van Jan van den Hout.

Bovenstaande foto werd gemaakt toen hij door zijn collega's werd verrast bij zijn 50ste verjaardag in 1974.
Jan en Mej. van den Besselaar hadden een speciale band op het gebied van hun missie bij de kinderpolitie.

 

   PJW6729 kopie
In 2009 bracht Jan van den Hout nog een bezoekje aan Juffrouw van den Besselaar. In 2010 overleed Jan.
De foto werd door zijn dochter Ineke (uit Australië) opgestuurd. Beiden waren het grootste deel van hun loopbaan in dienst van de Kinderpolitie. Jan op het laatst als chef.
Mej. van den Besselaar overleed op 8-2-2018 op 94 jarige leeftijd.
Een halfjaar tevoren bracht de vroegere hoofdcommissaris Huub Raeven nog een bezoek aan haar. Herinneringen werden opgehaald.(boven rechts) Huub overleed in 2022.


TOP 

ZWWAILICHT

HEBT U ALS OUDGEDIENDE MEER INFORMATIE/FOTO'S OVER DEZE AFDELING MAIL ME DAN AUB.